گچبرگ یزد

التعبئه وزن کل عبوه

(کیلوغرام)

عدد فی کل عبوه طول القلاووظ بالامیلیمتر
یتم وضع جمیع العبوات(12) داخل الصندوق الرئیسی ثم یتم وضع 32 عبوه رئیسیه علی بلیت واحد +-1/350 1000 25
+-1/650 1000 35