گچبرگ یزد

اهداف

  1. توسعه و تکمیل زنجیره ارزش تولید محصولات گچی

  2. افزایش انعطاف پذیری و ایجاد تنوع در تولید محصولات متناسب با نیازهای بازار.

  3. بهبود مستمر ساختارها، سیستمها، فرآیندها و رویه های مدیریتی به منظور افزایش بهره وری شرکت.

  4. طراحی و عملیاتی کردن سیستمهای یکپارچه اطلاعات مدیریت و مدیریت دانش.

  5. بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و فناوری بین المللی به منظور یادگیری و تعالی سازمانی.

  6. ارزش آفرینی فزاینده برای مشتریان و تقویت مزیتهای رقابتی در سطح بین الملل.