گچبرگ یزد

نام محصول وزن هر بسته کیلو ضخامت

میلیمتر

طول

هر شاخه متر

تعداد بسته در هر بندیل تعداد شاخه در هر بسته
پروفیل

L25

20 6/. 4 30 17
5/. 14