گچبرگ یزد

نام محصول وزن هر بسته کیلو ضخامت

میلیمتر

طول

هر شاخه متر

تعداد بسته در هر بندیل تعداد شاخه در هر بسته
پروفیل

F47

20 6/. 4 20 35
5/. 29