گچبرگ یزد

نام محصول بسته بندی طول پیچ میلیمتر تعداد در هر بسته وزن هر بسته (کیلوگرم)
TB
پیچ پانل سرمته دار
هر 12 بسته داخل یک جعبه مادر قرار می گیرد و سپس تعداد  32  بسته مادر بر روی یک پالت قرار می گیرد 25 1000 1.350- +
35 1000 1.650- +