گچبرگ یزد

الگوی تولید این محصول ، ایجاد منافذی به قطر 6 میلیمتر با فاصله 18 میلیمتر از هم(الگوی هندسی منظم) می باشد.

مشخصات محصول:
ابعاد: 600 x 600 mm                 
ضخامت:7.5mm